Oifigeach Margaíochta Turasóireachta ag Teach Solais Fhánada

Cur Síos Poist:  https://www.dropbox.com/sh/iiacfa84bjp4eiv/AACjCMOJS81R-Cx_jBQU09qAa?dl=0

Tá post mar Oifigeach Margaíochta Turasóireachta, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á thairiscint ag Forbairt Fhánada CTR, d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu.  Beidh an té a cheapfar lonnaithe ag Teach Solais Chionn Fhánada i dtuaisceart Dhún na nGall.

Duine cumasach le cáilíocht tríú leibhéal i gceann de na réimsí seo a leanas : turasóireacht, / margaíocht /  gnó, agus a léiríonn spéis i gcur chun cinn agus i bhforbairt na hearnála turasóireachta, a roghnófar.

Ní mór d’iarrthóirí ardchaighdeán i scríobh agus i labhairt na Gaeilge a bheith acu chomh maith le hardscileanna cumarsáide agus taithí ag plé leis na meáin sóisialta i gcúrsaí margaíochta.

Íocfar liúntas €27,000 – €30,000 sa mbliain ag brath ar thaithí leis an té a cheapfar. Is féidir sonraí an phoist a fháil ar an suíomh gréasáin www.fanadlighthouse.com

Seoltar litir iarratais mar aon le Curriculum Vitae, chuig: eimear@fanadlighthouse.com roimh 5.i.n. Déardaoin,  25 Deireadh Fómhair 2018

 

Tá tacaíocht chun an post seo á chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta mar chuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach I ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.

 

OIDEACHAS & Scileanna: 

 • Cáilíocht 3ú leibhéal i gceann de na réimsí seo a leanas: Turasóireacht, Margaíocht, Gnó,
 • Eolas a bheith agat ar réimse leathan teicnící agus coincheapa margaíochta turasóireachta;
 • Láncheadúnas tiomána bailí agus rochtain ar d’iompar féin;
 • Tuiscint ar na meáin shóisialta & na hardáin dhigiteacha agus conas iad a úsáid mar uirlis bholscaireachta & margaíochta;
 • Cumas chun:
 • Oibriú i dtimpeallacht dírithe ar chustaiméirí,
 • Oibriú go maith as a stuaim féin,
 • A bheith oscailte agus fáilte a chur roimh fhaisnéis nua agus a bheith in ann déileáil le héilimh athraitheacha laistigh den timpeallacht oibre,
 • Tascanna agus sceidil oibre a chur in ord tosaíochta ar bhealach éifeachtach.

 

Taithí inmhianach/Eolas Ábhartha Eile

 • Tuiscint agus eolas maith ar an earnáil turasóireachta áitiúil;
 • Tuiscint ar an earnáil turasóireachta náisiúnta agus ar na heagrais stáit atá ag plé leis an earnáil;
 • Taithí ag bainistiú airgid agus sreabhadh ioncaim;
 • Taithí ag déanamh iarratais ar fhoinsí maoine.
 • Scileanna ríomhaireachta den scoth (msh Word, Excel, PowerPoint);

FREAGRACHTAÍ:

 • Straitéis margaíochta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm do Theach Solais Fhánada
 • Tionscnóirí turais a mhealladh go dtí teach an tsolais agus go Fánaid
 • Suíomh idirlín a choinneáil suas chun dáta;
 • Na meáin shóisialta a choinneáil cothrom le dáta go rialta;
 • Poiblíocht dhearfach a chruthú;
 • Ábhar bolscaireachta agus margaíochta a ullmhú, a phleanáil agus a fhoilsiú;
 • Caidrimh maithe a fhorbairt agus a choinneáil leis na meáin ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta;
 • Bainistíocht a dhéanamh ar phoiblíocht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear ullmhú agus socrú fógraí, preaseisiúintí agus agallaimh;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ag imeachtaí margaíochta/ bolscaireachta mar is cuí
 • Freastal ar chruinnithe mar is gá chun an t-eolas is déanaí faoi thionscnaimh / gníomhaíochtaí margaíochta a chur ar fáil;
 • Caiteachas a rialú agus a bhainistiú i gcomhréir leis an mbuiséad comhaontaithe;
 • Tabhairt faoi aon dualgas gaolmhar eile de réir mar is gá.

Greasán/ Lionrú Foghlama

Tá an post seo á mhaoiniú faoi thionscnamh turasóireachta Údarás na Gaeltachta agus tá sé i gceist go mbeadh idir 10 – 15 oifigigh turasóireachta fostaithe faoin tionscnamh seo.  An phríomhaidhm atá leis an tionscnamh seo ná foghlaim idir na rannpháirtithe go léir atá fostaithe faoin tionscnamh a roinnt agus go mbeidh siad ina mbaill den ghréasán foghlama.

 

Táthar ag súil, tríd an gcur chuige seo, go gcuirfidh an grúpa a bheidh ceaptha le tabhairt faoin obair dhúshlánach seo aithne ar a chéile sa gcaoi is go mbeidh deis acu a bheith ag foghlaim óna chéile.

 • Go gcothófar muinín ina measc mar ghrúpa sa gcaoi is go mbeidh fonn comhoibrithe orthu agus go dtabharfaidh siad comhairle agus treoir ar a chéile de réir mar a bheidh a dtograí féin á bhforbairt acu.
 • Go gcuirfidh an grúpa aithne ar cheannairí ó thograí straitéiseacha san earnáil seo, atá forbartha ar chaighdeán ard, in áiteanna eile ar fud na hÉireann agus thar lear.

Thar thréimhse an dá bhliain bheifí ag súil go mbeadh dea-chleachtas á fhorbairt agus á roinnt agus go mbeadh an grúpa ag foghlaim ó thaithí a chéile agus ó na tograí éagsúla, agus go mbeadh comhoibriú agus comhpháirtíocht á chruthú agus á chothú.

 

BAINISTÍOCHT: Beidh an t-oifigeach freagrach don bhainisteoir

 

Dáta Deiridh

Is é an dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh ar an bpost ná 25 Deireadh Fómhair 2018

Seol cv agus litir iarratais chuig eimear@fanadlighthouse.com.

 

Táthar ag súil na hagallaimh a bheith ar siúl le linn na seachtaine dár tús 9 Samhain.