Skip to main content
News

Athfhógairt – Tá muid ag earcú! We are still recruiting!

By May 5, 2022June 28th, 2022No Comments

Oifigeach Margaíochta Turasóireachta – Tourism Marketing Officer

This post requires fluent spoken and written Irish.  If that’s not you, please Tell Your Friends!

 Tá post mar Oifigeach Margaíochta Turasóireachta á thairiscint ag Forbairt Fhánada CTR, d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa Ghaeilge acu.  Post ar chonradh dhá bhliain atá á thairiscint.  Beidh an té a cheapfar lonnaithe go príomha ag Teach Solais Chionn Fhánada i dtuaisceart Dhún na nGall.

Cur Síos Poist

Duine cumasach le cáilíocht tríú leibhéal i gceann de na réimsí seo a leanas : turasóireacht, / margaíocht /  gnó, agus a léiríonn spéis i gcur chun cinn agus i bhforbairt na hearnála turasóireachta, a roghnófar.

Ní mór d’iarrthóirí ardchaighdeán i scríobh agus i labhairt na Gaeilge a bheith acu chomh maith le hardscileanna cumarsáide agus taithí ag plé leis na meáin sóisialta i gcúrsaí margaíochta.

Íocfar liúntas €28,000 – €32,000 sa bhliain, ag brath ar thaithí, leis an té a cheapfar.

Seol litir  iarratais mar aon le Curriculum Vitae, roimh 5.i.n. Dé Luain 15 / 08 / 2022 chuig: eimear@fanadlighthouse.com

OIDEACHAS & Scileanna: 

 • Cáilíocht 3ú leibhéal i gceann de na réimsí seo a leanas: Turasóireacht, Margaíocht, Gnó,
 • Eolas ar réimse leathan teicnící agus coincheapa margaíochta turasóireachta;
 • Láncheadúnas tiomána bailí agus rochtain ar d’iompar féin;
 • Tuiscint ar na meáin shóisialta & na hardáin dhigiteacha agus conas iad a úsáid mar uirlis bholscaireachta & margaíochta;
 • Cumas chun:
 • Oibriú i dtimpeallacht dírithe ar chustaiméirí,
 • Oibriú go maith as a stuaim féin,
 • A bheith oscailte agus fáilte a chur roimh fhaisnéis nua agus a bheith in ann déileáil le héilimh athraitheacha laistigh den timpeallacht oibre,
 • Tascanna agus sceidil oibre a chur in ord tosaíochta ar bhealach éifeachtach.

Taithí inmhianach/Eolas Ábhartha Eile 

 • Tuiscint agus eolas maith ar an earnáil turasóireachta áitiúil;
 • Tuiscint ar an earnáil turasóireachta náisiúnta agus ar na heagrais stáit atá ag plé leis an earnáil;
 • Taithí ag bainistiú airgid agus sreabhadh ioncaim;
 • Taithí ag déanamh iarratais ar fhoinsí maoine.
 • Scileanna ríomhaireachta den scoth (msh Word, Excel, PowerPoint);

FREAGRACHTAÍ:

 • Straitéis margaíochta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm do Theach Solais Fhánada
 • Tionscnóirí turais a mhealladh go dtí teach an tsolais agus go Fánaid
 • Suíomh idirlín a choinneáil suas chun dáta;
 • Na meáin shóisialta a choinneáil cothrom le dáta go rialta;
 • Poiblíocht dhearfach a chruthú;
 • Ábhar bolscaireachta agus margaíochta a ullmhú, a phleanáil agus a fhoilsiú;
 • Caidrimh maithe a fhorbairt agus a choinneáil leis na meáin ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta;
 • Bainistíocht a dhéanamh ar phoiblíocht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear ullmhú agus socrú fógraí, preaseisiúintí agus agallaimh;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ag imeachtaí margaíochta/ bolscaireachta mar is cuí
 • Freastal ar chruinnithe mar is gá chun an t-eolas is déanaí faoi thionscnaimh / gníomhaíochtaí margaíochta a chur ar fáil;
 • Caiteachas a rialú agus a bhainistiú i gcomhréir leis an mbuiséad comhaontaithe;
 • Tabhairt faoi aon dualgas gaolmhar eile de réir mar is gá.

Greasán/ Lionrú Foghlama

Tá an post seo á mhaoiniú faoi thionscnamh turasóireachta Údarás na Gaeltachta agus tá sé i gceist go mbeadh idir 10 – 15 oifigigh turasóireachta fostaithe faoin tionscnamh seo.  An phríomhaidhm atá leis an tionscnamh seo ná foghlaim idir na rannpháirtithe go léir atá fostaithe faoin tionscnamh a roinnt agus go mbeidh siad ina mbaill den ghréasán foghlama.

Táthar ag súil, tríd an gcur chuige seo, go gcuirfidh an grúpa a bheidh ceaptha le tabhairt faoin obair dhúshlánach seo aithne ar a chéile sa gcaoi is go mbeidh deis acu a bheith ag foghlaim óna chéile.

 • Go gcothófar muinín ina measc mar ghrúpa sa gcaoi is go mbeidh fonn comhoibrithe orthu agus go dtabharfaidh siad comhairle agus treoir ar a chéile de réir mar a bheidh a dtograí féin á bhforbairt acu.
 • Go gcuirfidh an grúpa aithne ar cheannairí ó thograí straitéiseacha san earnáil seo, atá forbartha ar chaighdeán ard, in áiteanna eile ar fud na hÉireann agus thar lear.

Thar thréimhse dhá bhliain bheifí ag súil go mbeadh dea-chleachtas á fhorbairt agus á roinnt agus go mbeadh an grúpa ag foghlaim ó thaithí a chéile agus ó na tograí éagsúla, agus go mbeadh comhoibriú agus comhpháirtíocht á chruthú agus á chothú.

BAINISTÍOCHT: Beidh an t-oifigeach freagrach don bhainisteoir

Dáta Deiridh:

Is é an dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh ar an bpost ná 15/08/2022 2022

Seol cv agus litir iarratais chuig eimear@fanadlighthouse.com.